Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Dàn lao phóng dầm super-T:

- Kích thước: 35,56 x 1,682 x 2,04m dùng lao phóng dầm super-T nặng 80 tf/dầm

- Phục vụ cho việc lao phóng dầm