Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Cầu Tăng Long:

 • Vị trí: cầu Tăng Long nằm trên đường Lã Xuân Oai, Phường Tăng Nhơn Phú A và Long Trường, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh.
 • Qui mô đường:
  • Cấp đường: đường cấp V, vận tốc thiết kế Vtk = 40 km/h.
  • Tải trọng trục thiết kế: 100 KN.
 • Qui mô cầu:

 Cau Tang Long H

  • Khổ cầu: 1 làn xe x 4m + 2 gờ chắn x 0,085m + 2 phiến dàn x 0,73m = 5,63m.
  • Tĩnh không: sông không thông thuyền.
  • Cấp tải: 0,5HL93.
  • Sơ đồ nhịp: 18m + 24m + 18m.
  • Kết cấu nhịp: dàn cầu thép dạng Mabey DS (2/1).
  • Móng mố trụ: cọc ống ly tâm Ø500mm.
 • Hoàn thành thiết kế: 03/2016
 • Hoàn thành xây dựng: 12/2016