Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

Trụ phòng va cầu Sở Thượng:

- Cấp sông: cấp V.

- Cấp tải trọng:

+ Va trực tiếp: 15 tf

+ Va tiêu năng: tàu tự hành 100 DWT, sà lan kéo 100 DWT

- Kết cấu trụ va: 4 cụm trụ va cho 2 trụ nhịp thông thuyền. Mỗi trụ 4 cọc ống thép D508mm