Brand Name
Dự Án

Dự Án

Hàng trăm công trình đã được TVEn thực hiện cho Khách hàng

- Sơ đồ nhịp: 2 nhịp x 16,5m.

- Kết cấu nhịp: dầm thép liên hợp bản BTCT.

- Móng mố trụ: Cọc ly tâm BTCT ứng suất trước D500mm

- Dạng kiến trúc: mái vòm cánh én